Pravila

Nagradni konkurs Odluči - nauči

I UVODNE NAPOMENE

Organizator nagradnog konkursa "Odluči-nauči” (u daljem tekstu: Konkurs) je Homepage doo, Šajkaška 37 Novi Sad, (dalje: Organizator) koji organizuje Konkurs u skladu sa ovim Uslovima.

Ovaj dokument definiše način izvođenja i učestvovanja na Konkursu.

Konkurs se realizuje na posebno kreiranoj web platformi https://www.odluci-nauci.homepageacademy.rs/

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Učešće na konkursu je besplatno i dobrovoljno.

Uslovi po kojima se odvija Konkurs javno su objavljeni na web platformi na kojoj se Konkurs sprovodi - http://www.odluci-nauci.homepageacademy.rs/

Nagradni konkurs "Odluči-nauči” počinje 15.12.2020. u podne, prijave na Konkurs se mogu slati do 15.01.2021. godine u podne, a objava pobednika biće učinjena najkasnije do 01.02.2021. godine.

Pre nego što uzme učešće u Konkursu, svaki Učesnik mora prethodno da prihvati propisane uslove.

Samim učešćem u Konkursu, smatraće se da je Učesnik pročitao i razumeo uslove Konkursa i složio se sa njima.


II OPIS KONKURSA I NAČIN UČESTVOVANJA U KONKURSU

Na web platformi http://www.odluci-nauci.homepageacademy.rs/ (u daljem tekstu web platformi Konkursa) se organizuje konkurs "Odluči-nauči” u okviru kojeg Učesnici šalju svoje inspirativne priče i prateću fotografiju, u skladu sa Uslovima Konkursa, a koji će se nagrađivati u skladu sa propisanim uslovima. 

Zainteresovani se za učešće u Konkursu prijavljuju slanjem svoje inspirativne priće i prateće fotografije koji je u skladu sa propisanim uslovima konkursa putem web platofrme: http://www.odluci-nauci.homepageacademy.rs/

Stručni žiri u sastavu - dva predavača Homepage akademije i dva predstavnika agencije Homepage biraju najinsirativnije priče. 

Svi Učesnici čiji autorski materijali budu odabrani, a poslati su u okviru Konkursa, biće nagrađeni u skladu sa propisanim uslovima u ovom dokumentu.

Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:

- su punoletni građani država u kojima se Konkurs realizuje

- su saglasni sa uslovima ovog Konkursa;

- žele da pošalju svoje radove na zadatu temu web platformi Konkursa u svrhu učestvovanja u Konkursu;

- se registruju na web platformi Konkursa

- pošalju svoje autorske radove (koji su u skladu sa Konkursom)  putem web platforme Konkursau naznačenom roku;

- pristaju da Organizator prikupljene radove koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada Učesnicima;

- pristaju da Organizator stekne sva imovinska prava intelektualne svojine i da na Organizatora prenesu vršenje svih autorskih i stodnih prava autora, na sve videe druge materijale, uključujući i izmenu istih, te da od njih izradi promotivne materijale bez dodatnih nadoknada autorima;

- pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime i e-mail adresu) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je njihova prijava osvojila nagradu na Konkursu ili obaveštenja u toku Konkursa;

- pristaju da Oganizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime i e-mail adresu) u slučaju eventualnog kontaktiranja po završetku konkursa radi kreiranja promotivne priče kako im je učešće na Konkursu pomoglo na putu do uspeha i ostvarenja željenog cilja


Svi koji ispunjavanju navedene uslove imaju pravo učešća, izuzev zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji i realizaciji ovog nagradnog konkursa, kao i članova njihovih porodica.

Učesnik može da pošalje najviše jednu prijavu na Konkurs, a koja mora da ispunjava sledeće uslove:

da Učesnik na Konkursu polaže sva autorska i srodna prava nad dostavljenim materijalom

da tekst nije duži od 1000 karaktera, odnosno fotografija veća od 2 MB 

da su u formatu: jpg, png, jpeg

da poštuju pozitivne vrednosti koje promoviše Organizator


Svi materijali koji ne odgovaraju na temu Konkursa, dostavljeni su Organizatoru na neki drugi način ili su dostavljeni van naznačenog vremenskog okvira ne mogu da učestvuju u Konkursu.

Zabranjeno je slanje materijala uvredljivog ili pornografskog sadržaja, koji opisuje nasilje, sadrže neprimerene reči, govor mržnje ili su postavljeni u komercijalne svrhe ili svrhe oglašavanja. Zabranjeno je prikazivanje alkoholnih i duvanskih proizvoda i bilo kojih drugih opojnih sredstava. 

Organizator će prihvatiti samo radove koji su u skladu sa zadatom temom i koje poštuju pozitivne vrednosti koje promoviše Homepage akademija.

U slučaju da Učesnik ne postavi fotografiju uz svoju prijavu, Organizator zadržava pravo da takvoj prijavi dodeli predefinisanu prateću fotografiju. Dodatno, biće prihvaćene samo prijave čiji format može da podrži web platforma.

Organizator zadržava pravo da proveri verodostojnost svake prijave i da u cilju toga obavi razgovor sa Učesnicima. 

Organizator zadržava pravo da prilikom odabira dobitnika traži proveru ispunjenosti ovih Uslova ali i da ih u skladu sa tim ne uzme u obzir prilikom odabira 40 inspirativnih priča koje će nagraditi.

Svi pristigli materijali biće pregledani od strane administratora i ukoliko ispunjavaju propisane Uslove biće postavljeni na  web platformi Konkursa u roku od najviše 48 sati od momenta prijave.

Organizator nije u obavezi da obavesti Učesnike o tome da određeni materijal nije zadovoljio tražene kriterijume, odnosno da je njihova prijava odbijena.


III MEHANIZAM KONKURSA

Kriterijumi kojima će se žiri voditi prilikom pregleda materijala su sledeći:

Odgovor na zadatu temu;

Inspirativnost;

Poštovanje etičkih i moralnih standarda prilikom kreiranja prijave;

Sveobuhvatan utisak prijave (teksta i propratne fotografije) koje odgovaraju na temu Konkursa, a imaju za cilj da Organizatoru pokažu šta Učesnik želi da ostvari u narednoj godini i kako će kurs Homepage akademije doprineti tome


Organizator zadržava pravo da prihvati ili ne, prijave za koje smatra da ne odgovaraju temi postavljenog Konkursa ili koje tehnički ne zadovoljavaju minimum kriterijuma koji određuje Konkurs, bez posebnih objašnjenja.


IV NAGRADE

Žiri će odabrati četrdeset inspirativnih priča i svaku će nagraditi pristupom Online kursu digitalnog marketinga  - Executive level Homepage akademije.

Ukoliko se Učesnik ne odazove nakon tri pokušaja Organizatora da stupi u kontakt sa njim u roku od 72 sata, nagrada će pripasti sledećem Učesniku prema rangiranju koje je napravio stručni žiri.

Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim uslovima. Osvojena nagrada se ne može preneti na drugo lice.


V AUTORSKA PRAVA

Materijali koje Učesnici šalju na Konkurs moraju biti autorski, odnosno Učesnici moraju biti nosioci autorskih i srodnih prava nad poslatim materijalom.

Organizator ima pravo na korišćenje i objavljivanje svih materijala koji su predmet učešća na Konkursu, kao i njihovih delova i to za promociju Konkursa i Organizatora u bilo kojem obliku i u bilo kojem mediju. Pri tome će Organizator nastojati da navede ime autora, ali nije odgovoran ukoliko to ne učini. Pri ovakvom korišćenju i objavljivanju, autor se odriče bilo kakvih potraživanja od Organizatora.


VI ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Svi lični podaci koje je Učesnik poslao biće namenjeni isključivo u svrhe Konkursa i neće se proslediti trećim licima, osim ako to bude potrebno zbog izvođenja Konkursa. Sa ličnim podacima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i GDPR-om i isti neće biti pohranjivani od strane Organizatora.


VII PREKID KONKURSA

Konkurs se može prekinuti u slučaju više sile ili odlukom Organizatora, a Organizator nije dužan da Učesnike obavesti o prekidu Konkursa. 


VIII IZMENA PRAVILA KONKURSA

Organizator zadržava pravo izmene ovih uslova, bez obaveze da o tome blagovremeno obavesti sve Učesnike.


IX OPŠTE ODREDBE I SAGLASNOSTI

Organizator obaveštava sve Učesnike na ovom Konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestvovanje na Konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činidbom od strane osobe koja na Konkursu učestvuje. 


Zbog bezbednosti dece na internetu, zabranjeno je Učesnicima da postavljaju fotografije na kojima su vidljiva lica maloletne dece i takve fotografije neće biti odobrene niti prikazane na web platformi Konkursa Prijave ne smeju da: prikazuju decu i maloletna lica; izazivaju ili promovišu nacionalnu, versku ili bilo koju drugu vrstu mržnje ili pozivaju na nasilje.

Samim učešćem u ovom nagradnom Konkursu saglasni ste sa propisanim Uslovima Konkursa. Molimo da pažljivo pročitate ove Uslove pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Prijavom za učestvovanje na ovom Konkursu - registracijom i slanjem prijave, odnosno otvaranjem naloga na web platformi Konkursa smatra se da je svaki Učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:

Saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.

Takođe sam saglasan/a  da su materijali nastali tokom realizacije ovog Konkursa moje autorsko delo i da mogu da se koriste na internet stranici http://www.odluci-nauci.homepageacademy.rs/ koju je postavio Homepage, kao i da se koriste u druge marketinške svrhe na neograničeno vreme (u medijima, na društvenim mrežama i dr.), kao i da mogu da se koriste u kreiranju i promovisanu Homepage akademije, na neodređeno vreme.

Potvrđujem da sam obavešten/a i saglasan/a da se moji lični podaci kao što su ime, prezime, e-mail adresa prikupljaju zbog identifikacije potencijalnog dobitnika nagrade, odnosno u slučaju eventualnog kontaktiranja po završetku konkursa radi kreiranja promotivne priče kako im je učešće na Konkursu pomoglo na putu do uspeha i ostvarenja željenog cilja.

Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

Pristajem da budem kontaktiran/a od strane Organizatora u vezi ove akcije.

Potvrđujem da sam upoznat/a sa pravom Organizatora da pri realizaciji ovog Konkursa ne prihvati ili ukloni sve tekstove, video zapise, fotografije i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Organizator promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, prikazivanjem maloletnih lica, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom Organizatora - dovođenje Homepage-a ili Homepage akademije u lošu konotaciju, itd.).

Potvrđujem da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala (tekstova, video zapisa, fotografija, i dr.) kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.

Potvrđujem da sam isključivi autor materijala dostavljenih u okviru Konkursa, odnosno da nad istim ne postoje autorska ili druga prava drugog fizičkog ili pravnog lica. Ukoliko dođe do eventualnog kršenja prava intelektualne svojine ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za ovo kršenje snosi Učesnik koji je poslao sporni materijal. Svaki odobren materijal može biti korišćen od strane Organizatora u komercijalne svrhe.

Saglasan sam da Organizator bude jedini, isključivi i trajni vlasnik materijala koji učesnik kreira i dostavi u okviru Konkursa bez ikakve plative naknade od strane Organizatora ka Učesniku. Pojam „Materijal" u ovim uslovima učešća u nagradnom Konkursu označava svaki sadržaj koji učesnik dostavi u okviru Konkursa (tekst i fotografija);

Potvrđujem da nepovratno prenosim Organizatoru sva prava, intelektualnu svojinu na svim Materijalima, bez bilo kakvih tereta i nezavisno od svih založnih prava, potraživanja i drugih obaveza, u najvećoj meri koja je propisana zakonom. Pojam „Prava intelektualne svojine" u ovim uslovima za učešće u nagradnom Konkursu označava sva prava, u bilo kojoj zemlji ili jurisdikciji, koja se odnose na patente, pronalaske, poslovne tajne, kao i prava u vezi sa naučno-tehničkim znanjem, autorska prava (uključujući dodatke i obnove) i prava srodna autorskim pravima, podatke o zaštiti podataka, prava proizvođača baza podataka, registrovani dizajn, prava na dizajn, prava na industrijski dizajn i industrijske modele, žigove, robne marke, poslovna imena, zaštitne znake, prava na logo, imena domena, kao i sve registracije i zahteve za registraciju gore pomenutih pojmova;

Saglasan sam da Organizator može da u celosti prenese svojinu na Materijalu na treća lica, bez ograničenja;

Potvrđujem da Materijal može biti korišćen, menjan, dupliciran i/ili umnožavan u svim formama i za svaku vrstu medija, uključujući i elektronske medije, širom sveta od strane Organizatora ili potonjeg vlasnika Materijala, bez ograničenja. Organizator, kao i potonji vlasnik Materijala, ima pravo da kombinuje bilo koji Materijal sa drugim podacima, materijalom ili dizajnom;

Saglasan sam da neću primiti nikakvu nadoknadu povodom korišćenja Materijala od strane Organizatora i/ili potonjeg vlasnika Materijala. Odričem se svih moralnih prava u vezi sa Materijalom, u najvećoj meri u kojoj to omogućavaju relevantni propisi;

Potvrđujem da su sva lica koja se pojavljuju ili pominju na Materijalima uključujući samog Učesnika dali saglasnost za prikazivanje Materijala za namene ovog Konkursa;

Prenosim neopozivo i isključivo na Organizatora celokupna imovinska prava u vezi sa iskorišćavanjem materijala (uključujući prijavu) nastalih u realizaciji Nagradnog konkursa, uključujući pravo korišćenja svih materijala sa njegovim ličnim podacima na teritoriji Republike Srbije.


Pod imovinskim pravima se misli na: pravo emitovanja, pravo eksploatacije svih verzija dostavljenog materijala (uključujući prijavu) u realizaciji Nagradnog konkursa (televizija, društvene mreže, digital, časopisi, bilbordi,  posteri, display, i na svim medijima postojećim ili koji se tek mogu pojaviti tokom trajanja prava po ovom ugovoru), pravo na adaptaciju materijala (uključujući prijavu) u drugu i/ili kraću formu, kao i sve druge vrste adaptacije; pravo na snimanje video materijala i reklame (sve verzije) na nosače zvuka, distribuciju i prodaju nosača zvuka; pravo da stečena prava, u celini ili delimično, prenese na treća lica, bez ikakvih ograničenja ili posebne naknade; sva druga prava koja nisu navedena u ovim Pravilima, a koja se podrazumevaju da su preneta ili nisu izričito isključena (umnožavanje, prikazivanje, emotivanje, reemitovanje, titlovanje, prevođenje i drugo).

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Novom Sadu.

XII Obrada podataka o ličnosti

Lični podaci (ime i prezime, email adresa,) koje Učesnici učine dostupnim Organizatoru prilikom slanja prijave i prethodne obavezne registracije na web platformi http://www.odluci-nauci.homepageacademy.rs/ (prilikom kreiranja naloga) neće biti dostupni javnosti i biće obrađivani u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), odnosno GDPR-a, isključivo od strane Organizatora kao rukovaoca. 

Vaši Lični podaci (ime i prezime, email adresa) će se obrađivati i koristiti isključivo za sledeće svrhe:

podnošenje prijave (ime i prezime i email adresa);

uspostavljanja kontakta sa Organizatorom u vezi sa Nagradnim konkursom (putem email-a);

realizacije Nagradnog konkursa (ime i prezime, email adresa).

Podnošenjem prijave i Vašom prethodnom registracijom na web platformi http://www.odluci-nauci.homepageacademy.rs/ smatraće se da ste dali pristanak Organizatoru na obradu Vaših ličnih podataka. Pristanak možete u svakom trenutku opozvati, slanjem zahteva na email adresu: office@homepageacademy.rs

Molimo Vas da imate u vidu da, u slučaju opoziva pristanka pre dodeljivanja nagrade, Organizator neće moći da dodeli nagradu, ukoliko je Vaša inspirativna priča dobila nagradu po odluci žirija.

Vaši lični podaci će se čuvati u bazama Organizatora dok ne opozovete svoj pristanak.

U svakom trenutku, Vi imate sledeća prava: 

1) na pristup ličnim podacima, 2) na ispravku ličnih podataka, 3) na brisanje ličnih podataka i/ili 4) na opoziv pristanka u bilo koje vreme. Pored toga, možete ostvariti sledeća prava: 1) pravo na ograničenje obrade podataka, 2) pravo na prigovor na obradu, 3) pravo na prenosivost podataka, i 4) pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Svoja prava možete ostvariti slanjem zahteva na email adresu:  office@homepageacademy.rs

Vaši lični podaci se čuvaju na serverima koji se nalaze na teritoriji Savezne Republike Nemačke, za koju je Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019) utvrđeno da obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.


XIII ZAVRŠNE ODREDBE

Organizator zadržava pravo na izmenu pravila i otkaz/prekid Konkursa ili stavljanje Konkursa u stanje mirovanja ako to zahtevaju tehnički, komercijalni ili drugi razlozi. O svim izmenama i novostima nagradnog Konkursa, Organizator nije u obavezi obavestiti Učesnike. Organizator nije odgovoran ukoliko web platforma Konkursa  privremeno bude van funkcije usled više sile ili slučaja, odnosno usled događaja koji su van kontrole Organizatora.

Organizator konkursa zadržava pravo da isključi iz Nagradnog konkursa učesnike: 

koji prekrše ova Pravila;

ukoliko se pojavi sumnja u tačnost dostavljenih podataka;

čiji tekst ili fotografija ne ispunjavaju uslove definisane ovim Pravilima;

koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Nagradnom konkursu; 

u ostalim slučajevima kada učešće u Nagradnom konkursu nije moguće ili bi bilo nezakonito. 


U Novom Sadu, dana 15.12.2020. godine

ORGANIZATOR:
Homepage doo Novi Sad